Website Banner
 
คณะผู้บริหารของบริษัทและผู้ประเมินหลัก 
                                    
                                    1.  นาย จักรกริช  ลำพูน                                            กรรมการผู้จัดการ / ผู้ประเมินหลัก
                                    2.  นาย ศิริ  กิจถาวร                                                 รองกรรมการผู้จัดการ / ผู้เประเมินหลัก
                                    3.  นาย มนูญ เริ่มรัตน์                                              ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
                                    4.  นาย มาโนช  สว่างโรจน์                                       ผู้อำนวยการฝ่ายประเมินราคา / ผู้ประเมินหลัก
                                    5.  นาย กรกรต เห็นดีงาม                                         ผู้ประเมินหลัก
                                    6.  นาย เพทาย  เปรมเพชร (B.Eng.)                        ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์โครงการและตรวจสอบอาคาร
                                    7.  นางธันยนันท์ รัตนเสถียร                                    ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
 
 
ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ

1. นาย ศิริ  กิจถาวร         วฒ. 042 สมาชิกสมาคม (สมท.)เลขที่ ส.36-417 สมาชิกสมาคม (สปอ.)เลขที่ 02-1-0510-55
2. นาย จักรกริช  ลำพูน    วฒ. 390 สมาชิกสมาคม (สมท.)เลขที่ ส.47-2842
3. นาย กรกรต เห็นดีงาม   วฒ. 262


ผู้ประเมินหลักชั้นสามัญ

1. นาย มนูญ เริ่มรัตน์   สม.518


                 บริษัท ควอลิตี้ แอพไพรซัล จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 110/52 หมู่บ้าน อัญมณี ซอยลาดพร้าว 18 แยก 8
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548000666
Tel : 02-513-1674-5, 063-334-4321, 086-395-0105
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548000666
Fax. 02-019-4576 E-mail : Q.A.2015@QA-APPRAISAL.COM
Current Pageid = 12