Website Banner
 
    จำนวนพนักงาน 

 ปัจจุบันมีพนักงาน(รวมที่ปรึกษา)รวม 30  คนโดยแยกเป็น ฝ่าย แผนก / หรือกลุ่มงาน ได้ดังนี้
                  1. ฝ่ายบริหาร จำนวน  6   คน
                  2. ฝ่ายประเมินราคา จำนวน 14  คน
                  3. ฝ่ายวิเคราะห์โครงการ และตรวจสอบอาคาร จำนวน  1  คน
                  4. ฝ่ายการตลาด  จำนวน  2  คน
                  5. ฝ่ายบัญชี/การเงิน  จำนวน  2  คน
                  6. ฝ่ายธุรการ จำนวน 5 คน
                              
                  

 
     
    บริษัท ควอลิตี้ แอพไพรซัล จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 110/52 หมู่บ้าน อัญมณี ซอยลาดพร้าว 18 แยก 8
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel : 02-513-1674-5, 063-334-4321, 086-395-0105
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548000666
Fax. 02-019-4576 E-mail : Q.A.2015@QA-APPRAISAL.COM
 
     
Current Pageid = 11