Website Banner
 

 ขั้นตอนการทำงานประเมินทรัพย์สิน

ระยะเวลา ขั้นตอนการทำงาน ฝ่ายรับผิดชอบ การตรวจสอบ
1วัน
รับงาน ฝ่ายการตลาด ฝ่ายการตลาดติดต่อประสานงานกับลูกค้า

ขอทราบรายละเอียดทรัพย์สินเบื้องต้น

เสนออัตราค่าบริการ

เสนอราคาค่าจ้างประเมินงาน

7-10วัน


จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้น ฝ่ายประเมิน

ธุรการฝ่ายประเมินตรวจสอบความถูกต้อง

ของเอกสารเช่น เอกสารสิทธิ , แบบแปลน
เอกสารเช่น  เอกสาร ,
แบบแปลน

 

นัดลูกค้า และออกสำรวจทรัพย์สิน

 

 

 

ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สิน
 หาข้อมูลราคาอ้างอิงจากแหล่งต่างๆ
สรุปข้อมูลและจัดทำรูปเล่มรายงาน " เข้าสำนักงานที่ดินตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารเบื้องต้น, ราคาประเมินราชการ
ข้อจำกัด ,ทางเข้า-ออก, กฎหมายต่างๆ
ตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน " ผู้ประเมินกำกับดูแลรายงานประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินก่อนส่งหัวหน้าส่วนตรวจสอบ
ความถูกต้อง
เสนอกรรมการพิจารณาราคา
" หัวหน้าส่วนตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก
ต้องของรูปเล่มรายงาน
เสนอกรรมการพิจารณาราคาลงนาม ฝ่ายอำนวยการ

เลขาฯนำเข้าเสนอคณะกรรมการพิจารณาราคา

จัดทำรูปเล่มจริง
ผู้ประเมินหลัก,กรรมการลงนาม
" คณะกรรมการพิจารณาราคาประชุม
พิจารณาเรื่องตามวาระที่เลขาฯนำเสนอ
และเลขาฯจัดทำสรุปผลการประชุมในแต่
ละคราว
เรียกเก็บค่าบริการที่ค้าง(ถ้ามี)
ฝ่ายบัญชี/การเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงินเรียกเก็บค่าบริการ
ที่ค้าง
(ถ้ามี) เมื่อชำระแล้วส่งเรื่องพร้อม
รูปเล่ม รายงานต่อให้ฝ่ายอำนวยการ
SCAN รูปเล่ม และส่งรูปเล่ม
รายงานแก่สถาบันการเงิน,ผู้ว่าจ้าง
ฝ่ายอำนวยการ ฝ่ายอำนวยการ SCAN รูปเล่มเก็บใน
ระบบ และดำเนินการส่งรูปเล่มรายงาน
ให้แก่สถาบันการเงิน หรือผู้ว่าจ้าง
 
  
     
    บริษัท ควอลิตี้ แอพไพรซัล จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 110/52 หมู่บ้าน อัญมณี ซอยลาดพร้าว 18 แยก 8
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548000666
Tel : 02-513-1674-5, 063-334-4321, 086-395-0105
Fax. 02-019-4576 E-mail : Q.A.2015@QA-APPRAISAL.COM
 
     
Current Pageid = 24